IKEA, 7 Bin 500 Ki?iyi ??ten Ç?karacak

IKEA Group önümüzdeki birkaç y?l içinde 7 bin 500 idari çal??an? i?ten ç?karmay? planl?yor.

Dünya genelinde ço?u IKEA mobilya ma?azas?n?n sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel ba?ta olmak üzere önümüzdeki birkaç y?l içinde 7 bin 500 çal??an? i?ten ç?karmay? planlad???n? aç?klad?. IKEA bir taraftan i?ten ç?karma yaparken di?er taraftan da yeni ma?aza formatlar?yla ve online olarak büyüyerek, hizmet yelpazesini art?rarak ve dijital konulara yat?r?m yaparak 11 bin 500 yeni istihdam yaratmay? öngörüyor.

??TEN ÇIKARMALAR TOPLAM ?? GÜCÜNÜN YÜZDE 5′?

IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki h?zl? de?i?ime uyum sa?lamak için dijital platform ve nakliyat alan?nda dönü?üm sürecinde. ?irket daha kolay ula??labilir ma?azalar biçimlerini de test ediyor. Beklenen i?ten ç?karmalar ?irketin toplam i? gücünün yakla??k yüzde 5’ine denk geliyor. Haber